توسعه نرم افزار با متدولوژی چابک

توسعه نرم افزار با متدولوژی چابک

آشنايي با متدولوژی چابک در توسعه نرم افزار Agile Software Development methodology در اغلب اوقات، روند پياده سازی پروژه های نرم افزاری بصورت يک فعاليت بدون ساختار و فاقد نظامندی پيش می رود که در آن طرح ريزی اصولی برای پياده سازی نرم افزار صورت نمی گيرد.

خواندن ادامه